REGULAMIN


REGULAMIN PROGRAMU MULIMUZEUM

określa warunki świadczenia usług w ramach Programu MultiMuzeum oraz prawa i obowiązki Użytkowników

§1 Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

Benefit Systems – t.j. Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370919, NIP: 836-167-65-10, REGON: 750721670, kapitał zakładowy: 2.933.542,00 zł, w pełni opłacony - właściciel Programu MultiMuzeum oraz serwisu www.multimuzeum.com, będący emitentem Voucherów MultiMuzeum.

Program MultiMuzeum (MultiMuzeum, Program) – program, w ramach którego Benefit Systems oferuje Pracownikom Klientów (Użytkownikom) wstęp na Wystawy w oparciu o Voucher MultiMuzeum, po uprzednim dokonaniu wymiany Vouchera na Bilet. Aktualna oferta Wystaw dostępnych w ramach Programu MultiMuzeum publikowana jest w serwisie internetowym www.multimuzeum.com

Voucher MultiMuzeum (Voucher)  - emitowany przez Benefit Systems Voucher na okaziciela, oznaczający znak legitymacyjny uprawniający Użytkownika do wstępu na wybraną Wystawę po uprzednim dokonaniu przez Użytkownika wymiany na Bilet w kasie biletowej Partnera włączonego do Programu lub za pośrednictwem serwisu internetowego www.multimuzeum.com. Voucher MultiMuzeum podlega wymianie na jeden Bilet, wyłącznie na Wystawę udostępnioną w ramach oferty Programu MultiMuzeum, zgodnie z aktualną dostępnością terminów zwiedzania.

Bilet MultiMuzeum (Bilet MultiMuzeum, Bilet) – znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do wstępu na wybraną Wystawę w jednoznacznie określonym terminie, otrzymywany przez Użytkownika w wyniku realizacji Vouchera MultiMuzeum. Użytkownik w wyniku realizacji Vouchera MultiMuzeum w kasie biletowej wybranego Partnera otrzymuje bilet w formie papierowej, a w przypadku realizacji Vouchera MultiMuzeum za pośrednictwem serwisu www.multimuzeum.com otrzymuje bilet w pliku PDF, jako załącznik do wiadomości przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymania Biletu na adres e-mail Użytkownik musi mieć możliwość otwierania dokumentów w tym formacie (w tym posiadanie odpowiedniego oprogramowania na urządzeniu elektronicznym).

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Voucher MultiMuzeum, uprawniona do jego realizacji.

Klient – podmiot gospodarczy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu), który dokonał zakupu Voucherów MultiMuzeum.

Partner  – podmiot akceptujący Vouchery MultiMuzeum i oferujący swoje usługi w ramach Programu MultiMuzeum, z których korzystanie przez Użytkownika możliwe jest po realizacji Vouchera MultiMuzeum w kasie biletowej Partnera lub za pośrednictwem serwisu internetowego www.multimuzeum.com

Obiekt - miejsce świadczenia usług przez Partnera, w którym odbędzie się Wystawa w danym terminie.

Wystawa – wystawa stała lub czasowa, organizowana Partnera w oznaczonym Obiekcie w danym terminie. W ramach Programu MultiMuzeum udostępniane są Użytkownikom Bilety na większość Wystaw danego Partnera, z wyłączeniem usług przewodnickich, warsztatów, lekcji muzealnych oraz dni i wydarzeń bezpłatnych.

Data ważności Vouchera MultiMuzeum (Data ważności) -  termin, do którego włącznie ważny jest Voucher MultiMuzeum i do którego podlega realizacji w kasach biletowych Partnerów oraz za pośrednictwem serwisu internetowego www.multimuzeum.com

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu MultiMuzeum, określający warunki świadczenia usług w ramach Programu MultiMuzeum oraz prawa i obowiązki Użytkowników, w tym w szczególności zasady realizacji Voucherów MultiMuzeum oraz zasady korzystania z serwisu internetowego www.multimuzeum.com. Aktualny Regulamin publikowany jest w serwisie www.multimuzeum.com

 

Rozdział I

Voucher MultiMuzeum

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu akceptacji Voucherów MultiMuzeum przez Partnerów w ich kasach biletowych oraz wymiany Voucherów na Bilety za pośrednictwem serwisu www.multimuzeum.com.
 2. Voucher MultiMuzeum jest voucherem na okaziciela i posiada Datę Ważności.
 3. Voucher MultiMuzeum po przekroczeniu Daty Ważności traci ważność.
 4. Voucher MultiMuzeum nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Benefit Systems.
 5. Nabywca Vouchera MultiMuzeum nie jest uprawniony do jego dalszej odsprzedaży lub innego wykorzystania np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Użytkownik realizujący Voucher MultiMuzeum akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Obiektu, do którego udaje się z Biletem MultiTeatr.
 8. Przed realizacją Vouchera MultiMuzeum, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Programu MultiMuzeum zamieszczonym przez Benefit Systems w serwisie www.multimuzeum.com oraz  z zasadami korzystania z Obiektu (Regulaminem) zamieszczonymi przez Partnera na jego stronie internetowej.

§3 Zasady korzystania z Voucherów MultiMuzeum

 1. Voucher MultiMuzeum można wykorzystać tylko raz, a po zrealizowaniu automatycznie traci ważność.
 2. Voucher MultiMuzeum pozwala na wymianę na jeden Bilet na wybraną Wystawę w kasie biletowej Partnera lub za pośrednictwem serwisu internetowego www.multimuzeum.com, zgodnie z aktualną dostępnością terminów zwiedzania. W przypadku realizacji Vouchera MultiMuzeum za pośrednictwem serwisu internetowego www.multimuzeum.com Użytkownik otrzymuje Bilet drogą elektroniczną w formacie PDF do samodzielnego wydruku, posiadający kod kreskowy lub QR Code, przypisany do konkretnej daty/daty i godziny zwiedzania.
 3. Voucher MultiMuzeum pokrywa 100% ceny Biletu na Wystawę (nie ma możliwości dokonania dopłaty). 
 4. Po wykorzystaniu Vouchera MultiMuzeum, nie ma możliwości rezygnacji z dokonanej wymiany Vouchera na Bilet, ani dokonania wymiany Biletu na inną Wystawę, datę, godzinę.
 5. Voucher MultiMuzeum nie gwarantuje dostępności wolnych miejsc na dany termin zwiedzania. W przypadku realizacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.multimuzeum.com wymiana dokonywana jest online zgodnie z dostępnością terminów zwiedzania w Obiekcie współpracującym.
 6. Użytkownik upoważniony jest do realizacji Vouchera MultiMuzeum za pośrednictwem serwisu internetowego www.multimuzeum.com we wszystkie dni tygodnia, a w kasie biletowej Partnera w godzinach jej otwarcia.
 7. Lista Partnerów Programu MultiMuzeum dostępna jest na stronach serwisu internetowego www.multimuzeum.com. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji listy Partnerów, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

§4 Odpowiedzialność

 1. Benefit Systems nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość Wystawy - pełna odpowiedzialność z tego tytułu pozostaje wyłącznie po stronie Partnera. Benefit Systems nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu Wystawy, w tym reklamowego.
 2. Benefit Systems nie odpowiada za zmiany ekspozycji stałych przez Partnera.
 3. Użytkownik i/lub Klient powinien sygnalizować Benefit Systems wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Voucherów MultiMuzeum.
 4. Benefit Systems odpowiada za poprawność przekazanych Voucherów MultiMuzeum i jest jedynie uprawniony do obsługi reklamacji wynikających z ich działania.
 5. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Benefit Systems z tytułu utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia lub pozyskania dostępu do Voucherów MultiMuzeum przez osoby trzecie, bez winy Benefit Systems.

§5 Reklamacje

 1. Voucher MultiMuzeum nabyty, a następnie wykorzystany w celu otrzymania Biletu w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy, ani do zamiany na inny Bilet.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany programu Wystawy czasowej przez Partnera (Organizatora), Benefit Systems przekaże Użytkownikowi nowy, ważny Voucher MultiTeatr.
 3. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: info@multimuzeum.com.
 4. Wszelkie reklamacje związane z niewłaściwym działaniem procesu realizacji Vouchera MultiMuzeum oraz jego wykorzystywania w celu wymiany na Bilet, będą rozpatrywane przez Benefit Systems w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

Rozdział II

§6 Postanowienia końcowe

 1. Benefit Systems S.A. jest administratorem danych osobowych w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach znajdziesz w Polityce Prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W razie sporów pomiędzy Stronami sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Benefit, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie serwisu internetowego www.multimuzeum.com